20_Jaipur.jpg

Jaipur


Product Details
  • Name Jaipur
  • Wicker
  • Cushion
  • Size H84.5 W86 D216
  • C’40 56
  • CBM 1.071